Sistemes Operatius

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Diversos sistemes operatius podem trobar instal·lats en una SD que es troba inserida en la Raspberry Pi.

Aquí farem un petit recorregut per informar quines son i quines utilitats podem tenir.

  • NOOBS: software base que et dona un cop de ma per baixar-te i instal·lar-te qualsevol sistema operatiu que trobes en el seu desplegable. Molt útil si no tens clar que vols fer o com s'ha d'instal·lar el sistema.
  • Raspbian: sistema operatiu Linux basat en Debian. Per defecte ja trobem unes aplicacions per començar a treballar. Normalment, es la base per qualsevol projecte que es volguí fer, ja que no consumeix gaires recursos del sistema.

Fins aquí els sistemes operatius de la fundació Raspberry. Tot seguit, més sistemes que podem utilitzar:

  • UBUNTU MATE: és una distribució d'Ubuntu, però destinada a treballar amb una Rasperry Pi. Com podreu veure si la instal·leu, tindreu tots els programes que sols utilitzar qualsevol distribució Ubuntu per defecte en l'escriptori. No cal dir que consumeix molt recursos i que pot arribar anar lent, en moments determinats.
  • SNAPPY UBUNTU CORE: és una altra distribució d'Ubuntu, però aquesta destinada als desenvolupadors, amb tot d'eines per permetre una bona experiència.
  • Windows 10 IOT Core: és la primera distribució que Microsoft fa per Raspberry Pi. Cal dir que no trobem el Win10 d'escriptori, sinó més aviat és la versió anomenada Win10 de les coses d'Internet. Vindria a ser poder connectar tots els aparells de casa a la xarxa o una cosa semblant.
  • OSMC: aquesta distribució la podem trobar en aquesta wiki. Bàsicament, és una distribució de Linux dissenyada per ser utilitzada com a dispositiu Media Center.

Altres distribucions que podem trobar poden ser: LibreElec, Pinet i Risc OS. Cal dir que cada cert temps hi ha més sistemes operatius que es poden instal·lar en la nostra Raspberry Pi.

Particularment, us recomano que tingueu diverses SD, per tal de poder tenir més d'un sistema o poder provar més d'un sense problemes, ja que només cal canviar la SD per una altra i reiniciar la maquina per tenir carregat un altre sistema.

Si el que necessiteu és utilitzar una única SD, però poder posar més d'un sistema operatiu. Caldrà que mireu el programa BerryBoot que funciona com el GRUB de Linux i per la qual cosa ens serveix per posar més d'un sistema operatiu en una mateixa SD.

Monitors HDMI i VGA

La Raspberry Pi ve preparada per defecte per a un monitor HDMI, de manera que si volem usar un monitor convencional VGA, a més d'usar un adaptador, haurem de canviar paràmetres del fitxer de configuració config.txt disponible a la micro SD on hem gravat el sistema operatiu. Aquesta tasca l'haurem de realitzar amb un ordinador personal convencional.

# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1

hdmi_ignore_edid = 0xa5000080
hdmi_drive = 2
hdmi_group = 2
hdmi_mode = 35

El fitxer config.txt es troba en la partició 'boot'.

Per complementar aquesta informació, cal afegir que ha estat provat per Raspbian i funciona, encara que sembla ser, que les ultimes versiones d'aquest sistema, ja no cal fer això, ja que per defecte ja es pot treballar amb monitors VGA tranquil·lament.

Sortida HDMI Raspberry Pi Zero W

La Raspberry Pi Zero W es pot connectar a una pantalla per mitja del connector mini-HDMI. Per a què tingui efecte i es pugui veure per pantalla cal modificar el fitxer "config.txt" de la partició 'boot'. La configuració haurà de quedar tal com segueix:

hdmi_safe=1
config_hdmi_boost=4
hdmi_force_hotplug=1

D'aquesta forma, forcem a la sortida de vídeo pel terminal mini-HDMI.

Alimentació HDD externs de 2.5"

Si volem connectar qualsevol Pen o HDD extern per l'USB de la Raspberry Pi, normalment funciona sempre hi quan aquest dispositiu no consumeixi gaire corrent, o no sigui més gran de 500GB.

En l'actualitat aquesta ultima característica no es dona en els HDD externs, ja que tenen una capacitat d'1GB o més. Per a que aquests dispositius funcionin caldrà fer una petita modificació en el fitxer config.txt, que es troba en la partició 'boot'.

Cal editar l'arxiu i inserir al final del mateix aquestes línies de codi:

safe_mode_gpio=4
max_usb_current=1

Configuració Raspbian

Per fer la configuració, només cal insertar la tarja en la ranura de la nostra Rapsberry Pi i començar a treballar amb ella, per mitja d'algun monitor.

Si fos el cas, que no tenim monitor però la tenim endollada a la xarxa LAN. Aleshores cal saber quina IP te el nostre sistema Pi i a traves de la xarxa LAN, connectar-nos de forma remota ja sigui per SSH (terminal) o VNC (gràfic).

Connexió Remota SSH

Per connectar-nos de forma remota només cal fer el següent:

ssh user@192.168.0.50

Un cop ens hem connectat de forma remota cal posaren el terminal la següent ordre:

sudo raspi-config

Se'ns obra una finestra tal com aquesta:

imgC.jpg

Un cop aquí podrem procedir a fer la configuració que nosaltres vulguem fer.

Si per qualsevol motiu no tenim un monitor disponible, només cal fer el següent procediment per habilitar el SSH.

Introduim la SD en el PC i quan ens apareguin les dues particions, haurem d'anar a la partició "BOOT" i crear un arxiu en blanc amb el nom "ssh". Trèiem les particions de forma segura i ja tenim habilitat el SSH en la nostra Raspberry Pi.

Dia i hora: NTP

Si el nostra sistema té connexió a internet en qüestió de minuts, el dia i hora s'actualitzarà correctament, sempre i quan hàgim posat de forma correcta la nostra localització.

Si no fos el cas, caldrà instal·lar el programa, tot executant aquesta comanda:
sudo apt-get install ntp

Després caldrà executar la comanda següent i canviar el servidors d'hora:

sudo nano /etc/ntp.conf

Servidors que s'han de posar en el fitxer son:

[SPAIN]
server 1.es.pool.ntp.org
server 1.europe.pool.ntp.org
server 2.europe.pool.ntp.org
[FRANCE]
server 0.fr.pool.ntp.org
server 1.fr.pool.ntp.org
server 2.fr.pool.ntp.org
server 3.fr.pool.ntp.org
Per reiniciar el sistema, cal executar aquesta comanda:
sudo /etc/init.d/ntp restart

En el cas que tingueu IPTABLES en la Raspberry, caldrà obrir el port 123 amb el protocol UDP. Tal com es mostra a continuació:

## Port 123 -- NTP
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --sport 123 -j ACCEPT

Connexió Remota VNC

Ara veurem com es fa la connexió de forma remota i gràfica a la nostra raspberry pi. Per començar,cal saber que VNC és l'acrònim de Virtual Network Computing.

Primer necessitem instal·lar el servei VNC a la raspberry, ho farem executant aquesta ordre.

sudo apt-get install tightvncserver

Un cop instal·lat només cal posar en marxa el servei,tot executant la següent ordre:

vncserver :1 -geometry 1280x800 -depth 16 -pixelformat rgb565

La comanda VNCServer te diferents variants. El ":1" indica el numero de l'escriptori que esta corrent i necessitara aquest numero quan accedeixi remotament. Es poden generar diferents escriptoris remots ":2", ":3", etc. El modificador "-geometry" indica la mida de la pantalla en píxels. El modificador "-depth" funciona per a la profunditat del color, en aquest cas 16 bits i per ultim el modificador "-pixelformat" indica la presencia del color. Per veure una ajuda pot executar la següent comanda:

vncserver --help

La primera vegada que executa la comanda en la Rapsberry Pi, aquesta demanarà una contrasenya per donar accés a l'escriptori remot, aquesta es sol·licitarà cada cop que es desitgi accedir a l'escriptori de la Raspberry.

Actualització del sistema

Per actualitzar el sistema, només cal introduir i executar aquestes línies:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get dist-upgrade
sudo rpi-update

Altres consideracions

Es pot configurar la Rapsberry Pi per a què carregui en format consola, és a dir, sense gràfics, això permet que la maquina tingui més recursos per utilitzar en altres eines que estiguem utilitzant en aquell moment.

Des de consola, cal posar la següent comanda per tal que carregui el mode gràfic.
startx 

Una comanda important per veure els diferents processos que s'estan executant en la Raspberry Pi:

ps -ef
ps -ef | grep nom_proces

Una comanda per matar els processos que s'estan executant en la Raspberry Pi:

kill -9 PID_proces

Manipulació Usuaris

Per generar un nou usuari, cal fer el següent:

useradd newuser

Per assignar una contrasenya a l'usuari nou, cal fer el següent:

passwd newuser

Per crear un nou grup dins del sistema, cal fer el següent:

groupadd newgroup

Per generar un usuari nou i desactivar el grup per defecte, però assignar-li el grup que volem, cal executar la següent comanda i posteriorment assignar-li una contrasenya:

useradd -n -g newgroup newuser
passwd newuser
Per eliminar un usuari cal fer el següent:
deluser user1
Per assignar un usuari existent a un grup existent, cal fer el següent:
usermod -a -G newgroup newuser
Per assignar un usuari existent a un grup existent eliminant-lo de tots els grups en el quals estigui, cal fer la següent comanda:
usermod -g group newuser
Per canviar el nom d'usuari a un usuari,cal fer el següent:
usermod -l new_name_user old_name_user

Generem un usuari nou amb una serie de opcions ja preestablertes, caldrà fer el següent:

useradd -g newgroup ---> l'assignem a un grup que ha d'existir
-d /home/newuser ---> li diem quina es la carpeta de l'usuari
-m ---> creem la carpeta d'usuari si aquesta no existeix
-s /bin/bash ---> li assignem l'interpret de comandes
newuser ---> el nom del nou usuari
Per saber quins usuaris estan establerts a quin grup, només caldrà fer la següent comanda:
cat /etc/group

Realitza una imatge de la SD-Card

Tenim un problema, hem configurat tota la SD-Card amb els nostres paràmetres d'inici i volem fer un canvi però com és simplement una prova que volem fer, ens fa una mica de por utilitzar la SD-Card configurada i acabem utilitzant una altra. A partir d'avui ja no caldrà fer-ho, ja que podem realitzar una imatge de la nostra SD-Card configurada amb el Linux. Com es fa? o podràs veure tot seguit.

Actualment en el Linux, més concretament en Ubuntu, tenim una eina anomenada "Discs". En aquesta podem veure tots els discos que tenim en el PC.

Disks?action=AttachFile&do=get&target=Disks.png

El que haurem de fer, no és més que seleccionar la nostra SD-card (no les particions) i tot seguit anar a buscar l'eina de la part superior dreta i seleccionar "Crear una imatge de disc". Un cop hagi finalitzat el procés tindràs la imatge de la SD-Card en el teu PC i ja podràs fer canvis sense por a perdre les possibles millores que hagis fet prèviament.

Si el que vols es fer el procés invers. Doncs resulta que un cop dins de "Discs", selecciones la SD-Card i tornes a buscar l'eina de la part superior dreta i aquest cop selecciones "Restaura una imatge de disc". Un cop fet tindràs la imatge en la SD-Card preparada per començar a treballar.

Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines