SendMail

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Per instal·lar els paquets necessaris cal fer el següent:

sudo apt-get install sendmail mailutils

Tot seguit haurem de generar les credencials per GMail, tal i com segueix:

cd /etc/mail
mkdir -m 700 authinfo
cd authinfo/
nano gmail

Dins del fitxer haurem d'utilitzar la següent estructura amb els valors que corresponguin:

AuthInfo: "U:root" "I:your-mail@gmail.com" "P:your-password"

Ara haurem de generar un HASH del fitxer anterior, de la forma que segueix:

makemap hash gmail < gmail

Això que acabem de fer ens genera un fitxer anomenat gmail.db en el mateix directori.

Paràmetres del GMail

Ara haurem de posar les següents línies de codi en el fitxer "sendmail.mc", per sota d'on diu: "MAILER_DEFINITIONS"

#GMail settings:
define(`SMART_HOST',`[smtp.gmail.com]')dnl
define(`RELAY_MAILER_ARGS', `TCP $h 587')dnl
define(`ESMTP_MAILER_ARGS', `TCP $h 587')dnl
define(`confAUTH_OPTIONS', `A p')dnl
TRUST_AUTH_MECH(`EXTERNAL DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
define(`confAUTH_MECHANISMS', `EXTERNAL GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
FEATURE(`authinfo',`hash -o /etc/mail/authinfo/gmail.db')dnl

Un cop desat el fitxer haurem de fer el següent:

cd /etc/mail
make
/etc/init.d/sendmail reload

Per comprovar que funciona cal fer el següent:

echo "DeveloperNote.com A software developer's blog" | mail -s "Interesting website" mail-address@gmail.com

Pot donar-se el cas que Gmail bloquegi els intens d'inici de sessió. per això cal anar a aquesta web: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

Un cop dins de la web cal deixar activat l'opció "activar" en "acceso de aplicaciones menos seguras".

Doncs acabem de finalitzar la instal·lació del programa que ens permetrà enviar mails des del nostre dispositiu.

Solució ERRORS

Un error característic potser el de domini. En aquest cas ens hem d'assegurar de canviar el nom del domini en el següents arxius i deixar-ho com seguidament veurem.

En el fitxer "hostname", cal donar el nom de la nostra maquina:

sudo nano /etc/hostname

Un cop això ja es troba fet, caldrà fer el següent pas, que consisteix en anar al fitxer "hosts" i deixar-ho tal com segueix:

sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain nom_maquina
::1       localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters

127.0.1.1    nom_maquina
Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines