SSMTP

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

"SSMTP" és una eina "sendmail" molt útil sinó disposem d'un servidor MTA local (Linux Mail Transfer Agent), ja que actuarà com un "smpt relay" que reenviarà els correus de la nostra Raspberry a un compte extern Gmail. Si volem, per exemple, que els nostres scripts enviïn notificacions via e-mail de forma senzilla, el programa "SSMTP" ens servirà per aquest propòsit.

Primer de tot, caldrà fer la instal·lació que la faremde la forma següent:

sudo apt-get install ssmtp
sudo apt-get install mailutils

Un cop instal·lat, cal anar a l'arxiu de configuració:

sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf

S'han de complir els següents parametres:

root=usuario@gmail.com # especificamos la cuenta reenviadora. 
mailhub=smtp.gmail.com:587 # servidor y puerto servidor de correo Gmail
hostname=nombre de la Raspberry # hostname de nuestra Raspberry
AuthUser=usuario de Gmail # usuario de la cuenta reenviadora
AuthPass=contraseña # password de la cuenta reenviadora
# permitimos el protocolo de comunicación seguraTLS/SSL
UseTLS=Yes 
UseSTARTTLS=YES 
FromLineOverride=YES

Ara toca modificar els permisos d'aquest arxiu ja que la contrasenya del mail es troba visible per qualsevol usuari malintencionat. Ho farem de la forma següent:

sudo chown root:adm /etc/ssmtp/ssmtp.conf
sudo chmod 740 /etc/ssmtp/ssmtp.conf

Podem generar un alies per tal que els usuaris locals puguin enviar mails.

sudo nano /etc/ssmtp/revaliases
# sSMTP aliases
#
# Format:       local_account:outgoing_address:mailhub
#
# Example: root:your_login@your.domain:mailhub.your.domain[:port]
# where [:port] is an optional port number that defaults to 25.
usuario_local:usuario@gmail.com:smtp.gmail.com:587
usuario_local:usuario@gmail.com:smtp.gmail.com:465

Amb això donem acces a un usuari del nostre sistema que pugui enviar mails.

Un cop fet això cal provar si s'ha configurat de forma correcta. Per fer això, farem el següent:

sudo echo "esto es una prueba" | mail -s Prueba destinatario@gmail.com

Pot donar-se el cas que Gmail bloquegi els intens d'inici de sessió. per això cal anar a aquesta web: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

Un cop dins de la web cal deixar activat l'opció "activar" en "acceso de aplicaciones menos seguras".

Doncs acabem de finalitzar la instal·lació del programa que ens permetrà enviar mails des del nostre dispositiu.

Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines